Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Dittrich & CO. advokátní kancelář s.r.o. , se sídlem Na Březince 930/6, Praha 5 IČ: 24212342, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. C 236575 (dále jen „Poskytovatel“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, aby zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • datum narození
 • rodné číslo
 • identifikační číslo
 • daňové identifikační číslo
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo
  1. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo a veškerých údajů nezbytných k vypracování návrhu na oddlužení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  2. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z obchodních podmínek, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
  3. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní aplikace) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  5. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  6. V případě, že by se Klient domníval, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  7. Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.